خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 22 ژانویه 2017
خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
               
N1466933409 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1466923190 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1466922985 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1466921650 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1466920761 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1466754442 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1466519800 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1465624614 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1465292115 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1464453313 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1463344351 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1462458494 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1462082394 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1461689994 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1461567683 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1457878527 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1457338887 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1457203326 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1457203277 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1456835617 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1456821339 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1456153881 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1454516797 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453748518 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453748455 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453575389 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453544497 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453269794 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453049426 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453035574 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی N1453035530 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

e3f3a khatesefid Logo خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

menu
tighten menu

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a Happy New Year 2017 ah خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a %D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a Untitled 4 copy 2 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a untitled 1 2 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a 5 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a 1 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a a خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a photo155904165090012465 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 • e3f3a frame bg png خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجیe3f3a Namayeshgah خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید

e3f3a khatesefid خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید به همت گروهی از مؤلفین و اساتید کشور عزیزمان و با هدف اعتلای سطح علمی فراگیران زبان های خارجی در سال 1380 با تدوین و تالیف کتاب های کمک آموزشی زبان های خارجی پایه گذاری شد.

e3f3a خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

 

 

ادامه…

پیوستن به خط سفید

شما میتوانید به راحتی و در کوتاه ترین زمان عضو وب سایت گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید گردید. برای این کار کافیست وارد صفحه ثبت نام شده و یا اگر در گذشته ثبت نام نموده اید با مراجعه به صفحه لاگین وارد حساب کاربری خود شوید.

 

e3f3a Telegram icon خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی کانال رسمی خط سفید در تلگرام (کلیک کنید)

 

بسته های آموزشی زبان انگلیسی Espresso در بستر ربات تلگرام

e3f3a logo new خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

سامانه هوشمند آموزش زبان انگلیسی Espresso، براساس اصل بیاد سپاری لغات و برمبنای تکرار و تمرین است.

در این سامانه لغات و مطالب آموزشی به صورت کاملا هوشمند و بر اساس استراتژی از پیش طراحی شده، در فواصل زمانی مشخص و بر طبق الگوی به یاد سپاری مغز به زبان آموزان ارائه می گردند.  به گونه ای که زبان آموز با طی کامل این دوره ها بصورت کاملا خودکار مطالب را به یاد خواهد سپرد. این محصولات به دلیل سهولت استفاده و نتیجه شگفت انگیز آن در طی دوره های آزمایشی، یکی از برترین محصولات حال حاضر در زمینه به یاد سپاری مفاهیم آموزشی زبان انگلیسی می باشد.

 

نماد اعتماد الکترونیک

<!–
[button title=" " buttonlink="http://famousthemes.com/beauty-center-wordpress/?page_id=30" color="green"]Beauty is a unsafe snippet that perpetuity causes to seem to us and that it takes divided from us. A manifestation of eternity, and a pointer of genocide as well. Often it seems to me to be an immorality flower of nothingness…[/button]

–>

 

 خلاصه آخرین اخبار خط سفید

كسب افتخار مقام اول کشوری ، در جشنواره رشد وزارت آموزش و پرورش توسط گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید.

اعطا نشان سه ستاره مشتری مداری ، در ششمین اجلاس مشتری مداری سازمان استاندارد ایران به گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید.

فروشگاه آنلاین


85d4a Shopping خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

خرید آسان و سریع محصولات خط سفید، ارسال در کوتاه ترین زمان

نمایندگی و مراکز فروش


85d4a Iran خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

کسب اطلاعات درباره نمایندگی ها و مراکز فروش در استان های مختلف کشور

صفحه هیئت علمی


85d4a Elmi خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

همکاری در زمینه های: تالیف و ویراستاری کتب و محصولات آموزشی زبان های خارجی خط سفید

پادکست های آموزشی


85d4a Podcast1 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

دریافت فایل صوتی و متن پادکست

IJLAL


85d4a IJLAL1 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

International Journal of Languageand Applied Linguistics – IJLAL

دانلود ویژه موبایل و تبلت


85d4a Samsung Galaxy S III for Mobile World Congress 20121 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

محصولات آموزش زبان انگلیسی برای موبایل و تبلت

حق انتشار | گروه آموزشی زبان های خارجی خط سفید

85d4a close icon خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

85d4a telegram khatesefid1 خط سفید – گروه آموزش زبان های خارجی

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com

Article source: http://khatesefid.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code