آزمون رگرسیون با SPSS

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 سپتامبر 2017
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

تحلیل رگرسیون مرحله ای است بعد از همبستگی. تحلیل رگرسیون زمانی استفاده می شود که بخواهیم مقادیر یک متغیر را از روی مقادیر متغیر دیگر پیش بینی کنیم. در این مورد، متغیری که ما از بهره می گیریم تا مقدار متغیر دیگر را پیش بینی کنیم، متغیر مستقل (یا پیش بین) نام دارد. متغیری را هم که می خواهیم پیش بینی کنیم متغیر وابسته (یا ملاک) نام دارد.

یک فروشنده ی یک برند معروف ماشین، علاقه مند شده است تا بررسی کند که بین درآمد شخصی افراد وهزینه ای که آنان برای یک ماشین می پردازند رابطه ای وجود دارد یا خیر.آن ها می خواهند از این نتایج برای پیشنهاد ماشین در مناطق جدیدی که میانگین درآمد آنان مشخص است استفاده کنند.
متغیر مستقل: درآمد افراد (Income)
متغیر وابسته: قیمت ماشین (Price)

جهت استفاده از این آزمون پیش فرض های زیر می بایست محقق باشد:
-متغیر ها در سطح سنجش فاصله ای
-توزیع متغیرهای نرمال یا نزدیک به نرمال باشند.
– بین دو متغیر رابطه خطی وجود داشته باشد.
جهت سنجش نرمال بودن توزیع متغیر ها از آزمون Shapiro-Wilk و یا Kolmogoro-smirnov استفاده می کنیم.
جهت سنجش وجود رابطه خطی بین دو متغیر نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می کنیم.

1-مسیر …Analyze › Regression › Linear را دنبال می کنیم.


حالا شما کادر زیر را مشاهده می کنید:


2-متغیر مستقل (پیش بین) یا همان درآمد را به داخل کادر Independent انتقال می دهیم. متغیر وابسته یا همان قیمت خودرو را وارد کادر Dependent می کنیم.
روش (Method) اجرای رگرسیون را نیز مطابق پیش فرض رگرسیون، یعنی همان (Enter) انتخاب می کنیم.


3-بر روی ok کلیک می کنیم.

نرم افزار spss چند جدول را جهت تحلیل ارائه می دهند. در این مبحث ما به مهم ترین این جداول می پردازیم. اولین جدول Model Summary به معنای خلاصه مدل است. این جدول مقادیر R و Rرا نشان می دهد. مقدار R برابر است با 0.873، اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد. همان طور که از مقدار R (همبستگی پیرسون بین دو متغیر) نمایان است، بین دو متغیر در آمد و قیمت ماشین همبستگی در حد خیلی قوی وجود دارد.
مقدار R2 نشان می دهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی قیمت ماشین، می تواند توسط متغیر مستقل یعنی درآمد، تبیین شود. در این مثال متغیر درآمد می تواند 76.2 درصد از تغییرات متغیر قیمت ماشین را تبیین کند، که در واقع مقدار چشم گیری است.


جدول بعدی ANOVA نام دارد. این جدول نشان می دهد که آیا مدل رگرسیون می تواند به طور معنا داری (و مناسبی) تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کند. برای بررسی معنا داری به ستون آخر جدول (sig) نگاه می کنیم. این ستون معنا داری آماری مدل رگرسیون را نشان می دهد که چنان چه میزان به دست آمده کمتر از 0.05 باشد نتیجه می گیریم که مدل به کار رفته، پیش بینی کننده خوبی برای متغیر قیمت ماشین است. میزان معنا داری در مثال ما کمتر از میزان 0.05 است که بیان گر این است که مدل رگرسیونی معنا دار است.


جدول زیر Coefficients، اطلاعاتی را در مورد متغیر های پیش بین به ما می دهد. این جدول اطلاعات ضروری برای پیش بین متغیر وابسته را در اختیار ما قرار می دهد. مشاهده می کنیم که مقدار ثابت (constant) و متغیر درآمد هر دو در مدل معنا دار شده اند (به ستون sig) نگاه می کنیم. پس از تعیین معنا دار بودن مقدار ثابت و متغیر درآمد، ستون Standardized Coefficients بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا Beta در مثال ما برابر شده است با 873. که نشان گر میزان تاثیر متغیر مستقل (درآمد) بر وابسته (قیمت ماشین) است.
نکته: میزان Beta زمانی که یک متغیر مستقل در مدل داریم، با میزان همبستگی پیرسون بین دو متغیر (R) دقیقا برابر است. اما زمانی که بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم، میزان Beta با ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل و وابسته تفاوت خواهد داشت.


نکته: کاربرد ضریب Beta هنگامی است که بیش تر از یک متغیر مستقل در مدل داشته باشیم. در این صورت مقدار Beta به ما کمک می کند که سهم نسبی هر متغیر را در پیش بینی متغیر وابسته مقایسه کنیم و به عبارتی بتوانیم تعیین کنیم که کدام متغیر ها بیش ترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارند.

جهت ایجاد معادله رگرسیونی از میزان ضریب رگرسیونی استاندارد نشده (B) استفاده می کنیم. معادله رگرسیونی جهت پیش بینی دقیق مقادیر متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد و معادله آن به صورت زیر است: Y = a + bx
Y= مقدار پیش بینی شده ی متغیر وابسته (قیمت ماشین)
a= عرض از مبدأ نقطه تقاطع خط رگرسیون با محور Y (در جدول: مقدار ثابت یا constant)
b= شیب خط (ضریب رگرسیونی استاندارد نشده یا B)
X= مقادیر مختلف متغیر مستقل
معادله رگرسیونی اجرا شده: (Price = 8287 + 0.564 (Income

در معادله بالا با قرار دادن مقادیر درآمد افراد، می توان قیمت ماشینی که آنان تمایل به خریدنش را دارند پیش بینی کرد. توجه داشته باشیم که در این معادله مقادیر a و b ثابت است و تنها مقادیر متغیر درآمد تغییر می کند.

گرد آورنده: رامین کریمی

دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با SPSS

مطالب مرتبط

تحلیل آماری پایان نامه

آزمون های مهم در spss

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت

مفاهیم همبستگی

مفاهیم رگرسیون

آزمون های ناپارامتریک در SPSS

Article source: http://www.ariamodir.com/تحلیل-آماری/280-آزمون-رگرسیون-با-SPSS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code