نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 04 دسامبر 2017
               
N1466933409 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1466923190 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1466922985 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1466921650 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1466920761 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1466754442 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1466519800 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1465624614 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1465292115 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1464453313 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1463344351 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1462458494 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1462082394 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1461689994 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1461567683 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1457878527 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1457338887 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1457203326 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1457203277 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1456835617 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1456821339 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1456153881 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1454516797 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453748518 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453748455 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453575389 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453544497 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453269794 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453049426 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453035574 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ... N1453035530 نمره دهی Holistic در رایتینگ تافل چیست؟ همراه با نمونه ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4


ارزیابی تشریحی رایتینگ  تافل: نمره دهی نمونه رایتینگ

  • Do we determine or remonstrate with a following statement?
    Modern life is easier than life in a past. 
    Use specific sum and examples to support your answer.

بیاید امروز این موضوع ونمونه رایتینگ مربوط به اون رو بررسی کنیم. به طور خاص، هدف اینه که اینو بررسی  کنیم که نویسنده ی این رایتینگ در کدوم قسمت ها عملکرد بهتری داشته و در کدوم قسمت ها می تونسته بهتر عمل کنه. به این نمونه رایتینگ TOEFL دقت کنید:

I really determine that complicated life is easier than life in a past. The increasing use of technology, rising standards of living, and improved healthcare have total to make a lifestyles, during slightest in a initial world, lush compared to lifestyles of a past. Byexamining 3 specific examples—personal computers, The Lion in Winter, and vaccines—this letter will denote that thisimprovement has, indeed, taken place.

In a initial place, technological advances have combined new ways to take caring of paltry tasks fast and easily. For example, the majority of Americans now have their possess personal computers. This is an extraordinary advance: with computers, we can finish tasks,from banking to grouping groceries, that would have taken hours even a few decades ago. Word estimate is common, creation the spread of information many easier to achieve, and preparation is accessible to all for giveaway by online courses and information that would have been all yet unattainable for many adult until a finish of a twentieth century. The ideal volume of entrance that we have to services and believe by these machines has done life unusually easier.

Secondly, a customary of life has altered by advances in engineering, architecture, travel, and even textiles. Looking during a film like The Lion in Winter, while by no means historically perfect, does uncover how even bland things were some-more formidable roughly a thousand years ago. Set in a 1100s, a film shows King Henry II carrying to mangle ice from his H2O play to get H2O to rinse his face—something that prohibited and cold using taps have prolonged given saved us from. The black has to transport to see her father by a prolonged vessel journey, that would be roughly inconceivable today. Finally, a whole stately family, even yet they are royal, is wrapped in obstructing furs. Looking during what was once a top customary of living, compared to a normal initial universe customary of vital today, we can see how many easier swell has done a lives.

Finally, we no longer live in fear of many common diseases that once crippled or maimed vast populations, creation their lives many harder. For example, polio used to strike many people, in some cases creation it formidable for them to walk, such as Franklin D. Roosevelt, who used a wheelchair. The invention of that vaccine in a 1950s, as good as countless other vaccines, has combined a conditions in that we no longer have to humour unnecessarily. This is many positively an alleviation over a past.

In conclusion, life currently is really easier than life in a past. Though it is easy to review stories of nobles and kings of story and romanticize them, their lives were roughly positively some-more worried than a lives are. Nevertheless, there are many places in a universe where laptops, complicated conveniences, and vaccines are frequency found; I wish that stream generations will work together to make life easier for everyone, now that it is probable to do so.

ارزیابی متن

حالا بذارید به یک سری نکات بپردازیم. اول از همه، یادتون باشه که رایتینگ تافل به طور(Holisticیا کلی نگرانه نمره دهی می شه، این یعنی به خاطر نوشتن یا ننوشتن آیتم خاصی در رایتینگتون، نمره به شما اضافهیا ازتون کسر نمی شه. در عوض، مصحح ها بر اساس یه چارچوب( Rubrics)، تشخیص می دن که  به شما چه نمره ای بدن، به این صورت که بررسی می کنن تا ببینن کدوم قسمت از نکات اون چارچوب در موردرایتینگ شما صدق می کنه، اگه ساده بخوام بگم مثل نمره دادن استادتون توی دانشگاهه که کلی نمره میده به نوشته های شما و البته دلیل هم داره برای خودش! باید نوشته هاتون توی تافل استاد راضی کن باشه! فحوا و ایده ها در اولویت اول هستن همیشه!

اولین چیز، thesis statement : این باید سریع و دقیق باشه. منظورم از سریع اینه که باید در چند جمله ی اول رایتینگ تون ، خودشو نشون بده. در این نمونه، نویسنده این کار رو به درستی انجام داده، ایشون نوشته:

“I really determine that complicated life is easier than life in a past.”. یادتون باشه، در تافل نیاز نیست به طرز وحشتناکی به جزئیات بپردازیم. درسته، ممکنه بگید این از یک جنبه هایی راحته واز یک جنبههایی سخت- ولی اگه فقط یه نقطه نظر رو انتخاب کنید و با همون پیش برید، کارتون خیلی راحت تر می شه، چون بری نوشتن این رایتینگ یک عمر وقت ندارید! اگه نویسنده همین طور که داشت می نوشت، برای شروع چندتا مثال هم می زد یا یه نقل قول از بزرگان می آورد، این رایتینگ زیباتر می شد، ولی این کارها برای  introduction بهتر جواب می ده.

این ما رو می رسونه به یه نکته ی دیگه: introduction و conclusion . این نویسنده این ها رو در رایتینگش داره. مقدمه و نتیجه گیری ش کمی کوتاه هستن، اگه زمان بیشتری داشت می تونست کمی نکاتی که گفته رو بیشتر توضیح بده، ولی قطعا نکاتی روبرای این قست ها گفته. این باعث می شه ساختار متن راحت تر فهمیده بشه و به مصحح کمک می کنه سریع متوجه بشه که شما فهمیدید چی ازتون خواسته شده و به طور واضح و کامل، مطابقش عمل کردید.

قدم بعدی، مثالها. مثال ها خیلی مهم هستن! مثال های اینجا نسبتاً ساده هستن، ولی به قول معروف، سری روکه درد نمی کنه، دستمال نمی بندن. ببینید این نویسنده چطور مثالهایی رو از زمینه های مختلف مطرح می کنه: جامعه، سینما، تاریخ. مثال FDR شاید می تونست بیشتر توضیح داده بشه و یا جزئیات بیشتری در موردش گفته بشه تا یه کم خاص تر و قوی تر باشه، ولی در حالت کلی، این مثالها کاملا منظور نویسنده رو می رسونن.

زبانش چطور؟ زبانش نسبتا قویه. نویسنده ساختار جمله هاشو تغییر می ده؛ برای مثالِ این نکته، به نتیجه گیری یه نگاه بندازید. ایشون از کلماتی مثل in conclusion استفاده کرده، هرچند اینها معمولا ساده هستن. و در آخر، ایشون دایره لغتش رو هم به رخ کشیده: encumbering ، romanticize ، که می خواد نشون بده که در سطح پیشرفته ای از زبان انگلیسی قرار داره.

آیا این یه رایتینگ بی عیب و نقصه؟ اگه بخوایم سخت گیرانه بهش نگاه کنیم، نه. ولی، آیا این رایتینگ در تافل نمره ی خوبی گرفته؟ قطعاً! حدود نمره این متن 27-30 میتونه باشه!

Article source: https://ztcprep.com/مقالات-آموزشی-تافل/holistic-1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code