تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 12 آوریل 2018
               
N1466933409 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1466923190 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1466922985 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1466921650 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1466920761 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1466754442 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1466519800 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1465624614 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1465292115 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1464453313 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1463344351 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1462458494 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1462082394 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1461689994 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1461567683 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1457878527 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1457338887 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1457203326 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1457203277 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1456835617 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1456821339 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1456153881 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1454516797 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453748518 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453748455 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453575389 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453544497 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453269794 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453049426 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453035574 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟ N1453035530 تفاوت میان فرضیه، نظریه و قانون در علم چیست؟
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

با افزایش دانش لغوی خود، نمره رایتینگ (Writing) خود را در آزمون های آیلتس (IELTS) و تافل (TOEFL) افزایش دهید.

 

تفاوت میان فرضیه ، نظریه و قانون چیست؟
بسیاری به اشتباه گمان می کنند که نظریه (Theory) تنها به حدس و گمان یا یک موضوع علمی ضعیف و بی پشتوانه گفته می شود. این ناشی از درک نادرست این افراد از واژه “تئوری” است. درحالی که دانشمندان واژه “تئوری” را به شکل دیگری به کار می برند . در علم از نظریه به عنوان مجموعه ای از حقایق که بوسیله شواهد پشتیبانی می شود ، نام برده می شود .
فرضیه ، نظریه ، قانون. واژه هایی علمی که همیشه به کار برده می شوند ولی هنوزه عامه مردم معنای آنها را اشتباه درک میکنند .

 • فرضیه علمی (Hypothesis) : یک فرضیه علمی گمانی منطقی است بر اساس آنچه می دانیم یا مشاهده میکنیم . فرضیه ها همیشه رد یا ثابت می شوند. فرضیه نقش قدرتمندی در یک مِتُد علمی ، ایجاد میکند هنگامی که میخواهید پرسشی ایجاد کنید،فرضیه بسازید، پیش بینی قابل تست بسازید، آن را تست کنید و داده ها را تحلیل و بررسی کنید .
  حتی یک فرضیه باید بارها تست شود تا در مجامع علمی پذیرفته شود !
 •  نظریه علمی (Theory) : یک تئوری علمی شامل یک یا چند فرضیه است که بوسیله آزمایش های پی در پی پشتیبانی شده است . نظریه ، یکی از نقاط اوج در علم است که درستی آن در جوامع علمی به صورت گسترده پذیرفته شده است . یک تئوری برای اینکه تئوری باقی بماند باید هیچگاه مورد نقض شواهد جدید قرار نگیرد . و اگر چنین شود , آن نظریه رد می شود (که چنین هم می شود ) .
  تئوری ها همچنین میتوانند کاملتر شوند . یعنی تئوری قدیمی اشتباه نبوده،ولی کامل هم نبوده است . مانند :
  فیزیک نیوتونی و نسبیت عام : زمانی که نیوتون تئوری گرانش (جاذبه) را کشف کرد و قوانینی را نوشت که حرکت اشیا را توضیح میداد ، او اشتباه نمی کرد بلکه نظریه اش کاملا هم درست نبود . بعد ها اینشتین تئوری های نسبیت عام و خاص را کشف کرد که نظریه ای کاملتر برای توضیح گرانش بود.
 •  قانون علمی (Law): قوانین علمی همیشه درست هستند و به صورت جهانی پذیرفته شده اند . اگر قانونی اشتباه بوده باشد،هر علمی که بر پایه آن قانون نوشته شده باشد نیز اشتباه است. قوانین بیشتر به شکل معادلات مختصر ریاضی اند.
  قوانین به ما می آموزند که چه رخ میدهد،
  نظریه ها به ما می آموزند که چگونه و چرا یک چیز رخ می دهد.

 

این را توجه داشته باشید که یک تئوری “هرگز” به یک قانون تبدیل نمی شود و این درک اشتباه برخی،از تعریف تئوری و قانون است .اگر تئوری را به یک ساختمان در نظر بگیرید، قوانین آجرهای سازنده آن هستند .
نگارش و گردآوری توسط : Capture Science
گردآوری شده از :
Futurism.com
HappyScientist.com

 

 

مجموعه ادیت پل (EditPal.net)

سرویس ویرایش، تصحیح و نمره دهی به متون رایتینگ (WRITING) آیلتس و تافل

لینک های کاربردی:

جدول زمان برگزاری و ثبت نام آزمون های آیلتس و تافل در ایران

تفاوت آزمون های آیلتس و تافل

اخبار و مطالب مربوط به آیلتس و تافل

هزینه ثبت نام آزمون های آیلتس و تافل

لینک ثبت نام آزمون تافل

لینک ثبت نام آزمون آیلتس

تصحیح رایتینگ آیلتس

تصحیح رایتینگ تافل

تصحیح رایتینگ

یک پیام بگذارید لغو پاسخ

Article source: http://editpal.net/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code